Home » Algemene Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en schriftelijke en mondelinge overeenkomsten waarbij DAB Pumps BV, hiernavolgend “DAB”, optreedt als leverancier van goederen en/of diensten en/of aannemer alsmede op alle andere zaken en werkzaamheden die in de levering, diensten of werk zijn begrepen, ongeacht of de opdracht door middel van inschrijving op een aanbesteding is verkregen dan wel anderszins.
1.2 Onder “afnemer” wordt verstaan de wederpartij van DAB bij de overeenkomst.
1.3 Onder “overeenkomst” wordt verstaan de tussen DAB en afnemer gesloten overeenkomst.
1.4 Onder “DAB producten” wordt verstaan alle producten die door DAB dan wel door vennootschapsrechtelijk met DAB gelieerde bedrijven zijn vervaardigd.
1.5 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper zonder enig voorbehoud deze verkoopvoorwaarden.
1.6 Bestellingen kleiner dan € 250 netto (exclusief BTW) worden onder rembours geleverd tenzij anders overeengekomen.
1.7 Tenzij anders (schriftelijk) overeengekomen zullen goederen franco worden geleverd vanaf een bestelwaarde boven € 500 netto. Voor orders met een bestelwaarde minder dan € 500 gelden de bedragen zoals vermeld in de officiële prijslijst van DAB Pumps BV. Het bedrag van € 500,- kan aangepast worden.
1.8 Bij een eerste bestelling door een nieuwe klant kan door DAB voorafbetaling worden verlangd.
1.9 Eventueel door afnemer gehanteerde (algemene) voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.10 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door DAB zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).
1.11 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht blijken te zijn, zulks ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Alsdan zal de betreffende bepaling worden vervangen door een bepaling welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2. Offertes
2.1 Alle offertes van DAB zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering, als de levertijd en leverbaarheid betreft, tenzij schriftelijk anders vermeld. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt aanvaard door de afnemer, heeft DAB het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.2 De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De betreffende gegevens zijn voor DAB slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door DAB is bevestigd. Offertes zijn gebaseerd op de bij aanvraag door afnemer verstrekte gegevens. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, dan is DAB daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeen komstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DAB daarmee uitdrukkelijk schriftelijk instemt.

3. Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst met DAB komt pas tot stand, nadat DAB een opdracht of bestelling binnen 8 dagen na ontvangst van de opdracht of bestelling schriftelijk heeft aanvaard. Zolang deze schriftelijke bevestiging niet heeft plaatsgevonden, staat het DAB vrij om door haar aangeboden zaken aan anderen te verkopen en te leveren. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2 Indien DAB een opdracht gezien de aard of omvang van de opdracht niet schriftelijk bevestigt, maar toch tot levering overgaat zonder bevestiging, geldt de factuur als opdrachtbevestiging. Deze wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.3 Eventueel na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende of gewijzigde afspraken en/of toezeggingen door personeel of namens DAB door vertegenwoordigers en andere personen binden DAB slechts indien deze afspraken/toezeggingen schriftelijk door DAB zijn bevestigd.
3.4 DAB is gerechtigd om en mits zij dit noodzakelijk of wenselijk acht voor de goede uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de afnemer zullen worden doorberekend conform de door DAB verstrekte prijsopgave.

4. Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), exclusief andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij franco levering is overeengekomen.
4.2 Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, sociale of andere lasten, materialen, valutaverschillen, vrachten en rechten een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is DAB gerechtigd de prijzen aldus te verhogen.

5. Levering
5.1 Afleveringen geschieden af magazijn in Drunen of indien overeengekomen rechtstreeks af fabriek.
5.2 Vanaf het moment van levering, daaronder begrepen het in artikel 6.2 vermelde tijdstip, is het geleverde voor rekening en risico van de afnemer.
5.3 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient DAB schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij DAB nog een redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden.
5.4 Gekochte goederen worden op eigen risico van de afnemer verzonden/vervoerd.
5.5 DAB is gerechtigd leveranties in gedeelten te doen plaats vinden.
5.6 DAB is gerechtigd nieuwe leveranties uit te stellen, totdat de afnemer aan al zijn openstaande betalingsverplichtingen jegens DAB heeft voldaan.

6. Afname
6.1 De afnemer is verplicht aan de levering mee te werken, alsmede het geleverde in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van het geleverde door de afnemer, behoudt DAB zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten van opslag en vervoer) door te berekenen aan de afnemer.
6.2 Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde goederen ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als de dag van levering.

7. Transport/risico
7.1 De verpakking van door DAB af te leveren goederen geschiedt naar de eisen van goed vakmanschap en handelsgebruik.
7.2 Transport c.q. verzending geschiedt voor/op eigen risico van de afnemer. De wijze van transport c.q. verzending wordt, indien geen nadere aanwijzing door de afnemer aan DAB wordt verstrekt, door DAB op een zo economisch mogelijke gunstige wijze bepaald.

8. Montage/Installatie/Reparatie
8.1 Indien de afnemer de door DAB geleverde goederen zelf installeert/monteert/repareert of laat installeren/monteren/repareren is de afnemer gehouden de installatie/montage/ reparatie te laten plaatsvinden conform de daartoe gegeven instructies van DAB. Wanneer de afnemer geleverde goederen doorlevert, is hij gehouden deze verplichting als een derdenbeding op te leggen aan zijn afnemers.
8.2 Indien en voor zover de afnemer onverhoopt geen instructies van DAB heeft ontvangen bij de levering, is de leverancier gehouden deze instructies op te vragen bij DAB, voordat de leverancier door overgaat tot installatie/montage/reparatie van de geleverde goederen.
8.3 Indien een product ter reparatie aan DAB wordt aangeboden wordt een bedrag van € 29 berekend voor demontage en inspectiekosten, dit bedrag komt te vervallen indien tot reparatie wordt overgegaan. Reparaties waarvan de kosten maximaal € 75 (exclusief BTW) bedragen, zullen automatisch door onze monteurs worden uitgevoerd.

9. Betaling
9.1 Betaling dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door DAB aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Het recht om een leverantie afhankelijk van onmiddellijke betaling te stellen wordt door DAB voorbehouden. Bij gebreke van tijdige betaling zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. De op de bank-/giro afschriften van DAB aangegeven valutadag is bepalend en wordt als dag van betaling aangemerkt.
9.2 De afnemer is niet gerechtigd tot verrekening van het aan DAB verschuldigde met vorderingen die de afnemer op DAB meent te hebben. DAB heeft het recht de betalingen in mindering te brengen op de kosten, rente dan wel op de hoofdsom, de volgorde hiervan ter uitsluitende keuze van DAB. Het is afnemer niet toegestaan gelabeld te betalen.
9.3 Vanaf het moment, waarop de afnemer in verzuim is, tot aan de dag van volledige betaling, is deze vertragingsrente verschuldigd van 8% op jaarbasis, onverminderd het recht van DAB op volledige schadevergoeding.
9.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, onder welke benaming ook, die DAB maakt in verband met het invorderen van zijn vorderingen op afnemer, komen voor rekening van afnemer. De door afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen vijftien procent (15%) van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van tweehonderdvijftig euro (€ 250,-).
9.5 De afnemer is bij of na het aangaan van de overeenkomst op eerste verzoek daartoe van DAB telkens gehouden tot verschaffing van voldoende zekerheid in verband met zijn betalingsverplichtingen en andere uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. In afwachting van deze zekerheidsverschaffing is DAB gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

10. Reclamaties
10.1 Reclamaties worden alleen door DAB in behandeling genomen, indien zij met inachtneming van het in dit artikel bepaalde schriftelijk rechtstreeks bij DAB zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klacht.
10.2 De afnemer is verplicht het geleverde onmiddellijk bij aflevering op eventuele gebreken, tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel controle uit te voeren onmiddellijk na de mededeling van DAB dat de goederen ter beschikking van de afnemer staan.
10.3 Van eventuele geconstateerde tekorten en beschadigingen dient de afnemer op de afleveringsbon melding te laten maken. Reclamaties ten aanzien van hoeveelheden en maten dienen bij DAB in ieder geval binnen 48 uur na levering schriftelijk te worden aangemeld, bij gebreke waarvan de gegevens ter zake vermeld op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen, facturen en dergelijke, als bindend gelden.
10.4 Reclamaties, betreffende op het moment van aflevering zichtbare afwijkingen en/of gebreken, worden door de leverancier slechts in behandeling genomen, indien zij binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk DAB hebben bereikt. Indien onzeker is welke afleverdatum geldt, is de verzenddatum der facturen de uiterste termijn voor het indienen van voornoemde klachten. Reclamaties, betreffende op het moment van aflevering niet zichtbare afwijkingen/gebreken, dienen onmiddellijk na ontdekking doch uiterlijk binnen 8 dagen na vaststelling van de afwijking of het gebrek dan wel dat de afwijking of het gebrek redelijkerwijs vastgesteld had kunnen worden, DAB in ieder geval schriftelijk hebben bereikt een en ander uiterlijk binnen de garantietermijnen die in artikel 12 (garantiebepalingen) zijn aangegeven voor diverse categorieën van DAB producten. Een reclamatie zal worden getoetst aan de hand van de garantiebepalingen als verwoord in artikel 12.
10.5 Indien en voor zover een reclamatie door DAB gegrond wordt bevonden, dan is DAB uitsluitend verplicht naar eigen keuze het/de gebrek(en) te herstellen dan wel de ondeugdelijke goederen te vervangen, dan wel, ingeval van een klacht over de geleverde hoeveelheden, het geleverde aan te vullen, zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Bij vervanging worden de te vervangen zaken direct eigendom van DAB en zij dienen franco aan DAB te worden geretourneerd. De verzendkosten van vervangen onderdelen komen ten laste van de afnemer tenzij anders overeengekomen.
10.6 Kosteloze reparatie of vervanging van door DAB geleverde, doch niet door haar vervaardigde (hulp) apparatuur en onderdelen vinden slechts plaats voor zover DAB de kosten die hiermee gemoeid zijn op haar (toe-)leveranciers kan verhalen.
10.7 De afnemer dient ervoor te zorgen dat faciliteiten en/of mankracht aanwezig zijn om de noodzakelijke herstel- c.q. vervangingswerkzaamheden in verband met storingen of gebreken te verrichten. Een en ander ter beoordeling van de DAB servicemonteur.
10.8 Onnodige wachttijd voor de servicemonteur van DAB wordt altijd in rekening gebracht conform de tarieven zoals vermeld in de prijslijst van DAB, onafhankelijk van de vraag of de reclamatie wordt gehonoreerd of niet.
10.9 Indien na controle door DAB blijkt dat de producten, waarover is gereclameerd, geen mankementen vertonen, worden alle kosten die door DAB in verband met de reclamatie zijn gemaakt aan de afnemer in rekening gebracht. Voorts worden de kosten voor het eventueel bedrijfsklaar maken door DAB in rekening gebracht.
10.10 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van DAB onder door DAB te bepalen voorwaarden. In geval van retourzending van pompen, die zijn gebruikt voor het verpompen van fecaliën, corrosieve, of andere gevaarlijke vloeistoffen, dienen deze gereinigd aangeleverd te worden en duidelijk te zijn gemerkt met een specificatie van de vloeistof en een waarschuwing.
10.11 Afnemer wordt niet ontslagen van zijn (betalings)verplichtingen ten opzichte van DAB als gevolg van reclamaties.
10.12 De afnemer heeft geen recht op retentie.

11. Retourname nieuwe producten en/of t.b.v. reparatie/servicewerkzaamheden
11.1 DAB producten welke zijn geleverd via één van onze groothandels- of servicepartners kunnen enkel via de betreffende groothandel of servicepartner retour worden gezonden.
11.2 Retourzendingen van nieuwe producten worden alleen door DAB in behandeling genomen indien vooraf aangemeld bij DAB en voorzien van een door DAB verstrekt retournamenummer. Producten dienen in de originele, onbeschadigde verpakking, voorzien van een kopie van de DAB factuur, aangeleverd te worden.
11.3 Gebruikte, beschadigde en niet standaard producten en producten die langer dan drie maanden geleden door DAB zijn geleverd, worden niet door DAB retour genomen.
11.4 Retournamekosten bedragen 10 % van het netto factuurbedrag met een minimum van €25,-. Indien een nieuw of vervangend product wordt besteld, bedragen de retournamekosten 10 % van het netto factuurbedrag.
11.5 Transportkosten kunnen niet op DAB worden verhaald.
11.6 DAB houdt zich het recht voor om retourname van producten zonder opgaaf van reden te weigeren.

12. Garantiebepalingen
12.1 Ten aanzien van door DAB geleverde producten, niet zijnde DAB producten, wordt qua aard en omvang niet meer garantie gegeven aan afnemer dan aan DAB door haar toeleverancier wordt gegeven.
12.2 Ten aanzien van DAB producten gelden de volgende garantiebepalingen, onverminderd het overige in de overeenkomst (inclusief deze algemene voor- waarden) bepaalde: – DAB staat, tenzij anders overeengekomen, in voor de deugdelijkheid van de DAB producten gedurende 2 jaar na de factuurdatum tot maximaal 2,5 jaar na productiedatum. – Op reparaties en andere servicewerkzaamheden uitgevoerd door DAB medewerkers geldt een garantietermijn van 6 maanden, onderdelen onderhevig aan slijtage zijn hierbij uitgesloten.
12.3 Bij herstel of vervanging als bedoeld in artikel 10.5 wordt de reclamatie noch de garantietermijn gestuit of verlengd.
12.4 DAB is tot geen enkele garantie gehouden, indien de afnemer niet behoorlijk of niet tijdig zijn verplichtingen uit de overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden met DAB nakomt.
12.5 Garantie geldt alleen bij gebruik waarvoor het product is bestemd en onder normale omstandigheden waaronder wordt verstaan het niet blootstellen aan te grote droogte, koude, hitte, overmatig vochtig, onvoldoende ventilatie, pieken in de voedingspanning, onvoldoende galvanische scheiding, molest, natuurgeweld, blikseminslag, (kern) explosie etc.
12.6 Garantie geldt slechts indien afnemer correct en voldoende onderhoud pleegt.
12.7 De beslissing of door DAB geleverde en vervaardigde pompen voor herstelvervanging onder de garantie in aanmerking komen, berust bij de afdeling service van DAB.
12.8 Iedere aanspraak op garantie vervalt indien het op de producten aangebrachte serienummer onleesbaar is dan wel bij aangebrachte wijzigingen aan producten zonder de toestemming van DAB, door wie ook uitgevoerd, evenals bij reparaties die niet zijn verricht door de technici van DAB.

13. Eigendomsvoorbehoud
13.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van DAB, totdat alle vorderingen die DAB op afnemer heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.
13.2 Ingeval van niet tijdige betaling is de afnemer gehouden de geleverde producten op eerste verzoek franco aan DAB te retourneren.
13.3 Zolang de eigendom van de zaken niet op de afnemer is overgegaan mag deze de zaken niet, verkopen, gebruiken, verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Afnemer verplicht zich op verzoek van DAB mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op vorderingen die afnemer uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
13.4 Afnemer is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van DAB te bewaren.
13.5 DAB is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij afnemer aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Afnemer zal DAB te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van DAB.
13.6 Indien door afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet wordt nagekomen (bijvoorbeeld door niet of onvolledige betaling van een aan DAB verschuldigd en direct opeisbaar bedrag), en/of uitstel van betaling, faillissement of aanvraag van faillissement, liquidatie van één of meer ondernemingen van afnemer en/of ingeval van overlijden van afnemer, heeft DAB het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te annuleren en reeds geleverde goederen die nog niet of niet volledig zijn betaald als haar eigendom terug te vorderen, onverminderd het recht op vergoeding ter zake van verlies en/of schade. In het genoemde geval is iedere vordering die DAB heeft op de afnemer ineens en direct opeisbaar.
13.7 Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van DAB veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden dan is afnemer verplicht om DAB daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

14. Ontbinding/schadevergoeding/opschorting
14.1 Indien de afnemer: a. zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslag– legging wordt opgeheven, of b. enige uit kracht der Wet of van contractuele condities (deze algemene voorwaarden inbegrepen) op hem rustende verplichtingen jegens DAB na schriftelijke ingebreke- stelling niet of niet geheel nakomt, of c. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, of d. overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk ge- deelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf, of tot ontbinding, wordt de afnemer geacht van rechts- wege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld onmiddellijk opeisbaar zijn.
14.2 DAB is in de onder voornoemd lid genoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist: a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of b. enig door de afnemer aan DAB verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of c. alvorens verder te presteren eerst van de afnemer zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
14.3 De afnemer is verplicht DAB terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van de zich in lid 1sub a en d opgenomen omstandigheden.

15. Overmacht
15.1 Indien DAB door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is DAB gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van DAB op betaling door de afnemer voor reeds door DAB verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In geval van opschorting zal DAB alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
15.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor DAB tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals brand, vorst, werkstaking of uitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, zoals in- of uitvoer-beperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet (meer) van DAB kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens de afnemer (verder) nakomt.

16. Limitering aansprakelijkheid
16.1 Met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde, is de aansprakelijkheid van DAB uitdrukkelijk beperkt tot het in artikel 10 en 12 ten aanzien van reclamaties en garanties bepaalde, zodat DAB in verband met door haar geleverde goederen nimmer aansprakelijk is voor enige (verdere) schade, vervolgschade daaronder begrepen en DAB niet is gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de wederpartij of welke andere schade ook, althans zal de aansprakelijkheid van DAB nimmer de waarde van de door haar geleverde goederen overtreffen.
16.2 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde c.q. indien de afnemer zelf wijziging in of reparaties aan het geleverde heeft (doen) verricht(en) of indien het geleverde op onoordeelkundige wijze of in strijd met technische specificaties is behandeld of onderhouden, dan wel oneigenlijk is toegepast, dan wel is gebruikt voor het verpompen van schadelijke, corrosieve- of andere gevaarlijke vloeistoffen, is DAB niet aansprakelijk.
16.3 Voor schade van welke aard ook veroorzaakt door handelingen of nalatigheden door personeel in dienst bij DAB of van andere personen van wiens diensten DAB gebruik maakt, daaronder begrepen aanbevelingen of andere aanwijzingen door deze personen voor de toepassing en het gebruik van het door DAB geleverde, is DAB niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet en/of grove schuld.
16.4 De afnemer vrijwaart DAB ter zake van alle aanspraken van derden ter vergoeding van schade die verband houden met door DAB aan de afnemer geleverde goederen tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van DAB en/of door haar ingeschakelde derden.

17. Herkomst
Het veranderen van door DAB geleverde goederen of het aanbrengen van een merk daarop door de afnemer of een derde, waarmee de schijn kan worden gewekt, dat zij van hem afkomstig zijn, is niet toegestaan.

18. Toepasselijk recht
18.1 Op alle met DAB gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
18.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst, zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de competente Rechter te Den Bosch, tenzij DAB als eisende partij aan een Rechter in een ander arrondissement de voorkeur geeft.